Adatkezelési tájékoztató

 

 

Az adatkezelő neve: JADRAN HOLIDAYS Kft., székhelye: 1068 Budapest, Király u. 80. fsz. 11., telefon: 06 1 780 5080, email:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az alábbi feltételeket az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) alapján alakítottuk ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja: a JADRAN HOLIDAYS Kft. és partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, szerződések megkötése, azok teljesítése.


A weboldal látogatásához (böngészés) nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatások igénybevétele, megvásárlása és megrendelése személyes adatok közlésével lehetséges (ld. szállásfoglalás, biztosítás megkötése, Áfa nyilatkozat, stb.)


A kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg több adat megadása kötelező, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak tényét, hogy a szolgáltatás megrendelését nem végezheti el. Az önkéntes adatkezelési hozzájárulás minden esetben az ügyfél/partner által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.


Az adatkezelés (mind a weboldalon megadott adatok, mind pedig irodánk munkatársa részére közvetlenül megadott adatok vonatkozásában) hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a megvásárolni kívánt szolgáltatások megrendelése és a szolgáltatás teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás nyújtás céljából kezelünk illetve továbbítunk.


Szolgáltatásainkat szerződött partnereinkkel, szolgáltatókkal történő együttműködés útján biztosítjuk. Ennek érdekében szerződött partnerünk és/vagy a szolgáltatók részére továbbítjuk - az igénybe vett szolgáltatásfajta teljesítéséhez szükséges, megrendelőlapon szereplő - adatát annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a megrendelt szolgáltatást.

 

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt partnerekkel közli, illetve fogja közölni a személyes adatokat:

  • a szolgáltatás nyújtásában közreműködő légitársaságokkal, szállásadókkal, megbízott utazási irodákkal, személyszállító társaságokkal, utazásszervezővel, ügynökséggel, vám- és adóhatósággal, egyéb megbízottal, vállalkozóval, közreműködővel;
  • az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnereivel;
  • hatósági megkeresések teljesítése során a bírósággal, nyomozó hatósággal, adóhatósággal, egyéb hatósággal.

Az Adatkezelő az ügyfél adatait adott esetben harmadik országba is továbbítja, mely adattovábbítás az ügyfél (természetes személy) és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.


Tájékoztatjuk, hogy e körben az adattovábbítás a szolgáltatások teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból történő továbbításához, kezeléséhez.
A fentieknek megfelelően, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatainak a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, vagy további közvetítő részére történő továbbítása során az Adatkezelőnek nem áll módjában felelősséget vállalni a harmadik személy adatkezeléséért.

A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön, szolgáltatókon túl harmadik személynek adatot nem továbbítunk.
Irodánk minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz az adatokkal való esetleges visszaélés megelőzésének érdekében.


Az Ügyfél az Adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írt olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az ügyfél jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga: (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra


Az ügyfél  jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért. A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatósága (NAIH) székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410., www.naih.hu.


Utazásközvetítés esetén a JADRAN HOLIDAYS Kft. adatfeldolgozóként az utazásszervező, mint adatkezelő képviseletében jár el. Ez esetben az Ügyfél által átadott személyes adatokat irodánk az utazásszervezőnek továbbítja.


Amennyiben az ügyfél az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az ügyfél adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az ügyfél hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.


Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságát és helyességét nem ellenőrizzük, a helyes tartalomért kizárólag Önt terheli a felelősség (ld.: Általános Szerződési Feltételek).
 


Budapest, 2021.03.17.